Preaload Image

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên nghành CNTT

Showing 1-4 of 4 results

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Học Kỳ 4

18
students
1₫

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc...

1₫

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Học Kỳ 3

19
students
1₫

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc...

1₫

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Học Kỳ 2

17
students
1₫

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc...

1₫

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Học Kỳ 1

19
students
1₫

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc...

1₫